SzMSz
Jogdíjközlemények
Felosztási Szabályzat
Felosztási Szabályzat
Jegyzőkönyvek
Forgatókönyvírói
Kapcsolatok
Archívum
Tagok & adatok
 
 
 
     
  Általánosságok  
 
Kik a "jogosultak" a FilmJUS Felosztási Szabályzata szerint?
  "Jogosultak" alatt a filmalkotások rendezőit, operatőreit, a filmírókat, a jelmez- és díszlettervezőket, a filmelőállítókat illetve mindezek jogutódait kell érteni.
Ki a filmíró a FilmJus Felosztási Szabályzata szerint?
  A FilmJUS Felosztási Szabályzata szerint "filmíró"alatt értendők az eredeti mű írói/költői, a forgatókönyvírók (ideértve az irodalmi és technikai forgatókönyv íróit, a vezető írót és a vezető forgatókönyvírót is), magyar nyelvre szinkronizált művek esetén a szinkronírók/fordítók (ideértve a magyar szöveg íróját is), a műfordítók, a dramaturgok, animációs filmeknél a figuratervezők/bábtervezők, továbbá a szerkesztők is (ideértve a felelős szerkesztőt és a szerkesztő-riportert is), amennyiben a filmalkotás egészének kialakításához alkotó módon járultak hozzá. Az alkotó módon történt hozzájárulást a FilmJus akkor tekinti igazoltnak, ha az adatot szolgáltató előállító az előző mondatban felsorolt alkotói munkakörök előtt feltünteti a "filmíró" megjelölést
Ki a filmelőállító?
  A filmelőállító fogalmát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény határozza meg. Eszerint "A film előállítója (a továbbiakban: előállító) az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely saját nevében kezdeményezi és megszervezi a film megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi és egyéb feltételeiről."/64. § (3)/
Mi az a jogdíjév?
  A jogdíjév az az év, amikor a jogdíj keletkezik.
Ennek alapján pl. a 2014-es évben keletkezett üres hordozó díjak felosztásánál a FilmJUS azokat a TV-csatornákat veszi figyelembe, amelyek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nyilvántartása szerint országos sugárzásúak.
Honnan tudja a FilmJus, hogy egy-egy filmalkotásnak kik a szerzői, illetve előállítói?
  A FilmJus a filmelőállítóktól tudja a legpontosabb információkat beszerezni arról, hogy kik egy film alkotói illetve előállítói, és - ami ugyancsak nagyon fontos - melyik alkotó, illetve előállító, saját alkotói kategóriáján belül (értelemszerűen, ha többen voltak) hány százalékban jogosult az egyes jogdíjakra. Amennyiben az előállító a FilmJUS tagja, a FilmJUS alapszabálya értelmében köteles bejelenteni az általa előállított műveket.
Az előállítóktól ezért azt kérjük, hogy a FilmJUS által rendelkezésükre bocsátott műbejelentő lapon jelentsék be az általuk előállított műveket. A műbejelentő lapot kinyomtatva és aláírva kell a FilmJUS-hoz visszajuttatni.
Az 1989 előtt állami támogatással készült filmek a Manda-hoz (Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filminzézet) kerültek, a Manda a forgalmazói jogok tulajdonosa, így a FilmJUS szempontjából a Manda minősül előállítónak.
Mikor történik meg az egy jogdíjévre járó üres hordozó és kábeltelevíziós jogdíjak felosztása?
  Az egy jogdíjévre járó üres hordozó és kábeltelevíziós jogdíjak felosztása mindig a következő évben történik meg, amikor egyrészt az egész évben sugárzott művek monitorozása és azok ellenőrzése befejeződött, másrészt amikor az Artisjus az előző év folyamán beszedett jogíjakat szétosztja az egyes jogkezelő szervezetek között. Tehát pl. a 2013-as jogdíjévre járó üres hordozó és kábeltelevíziós jogdíjak felosztása 2014-ben történt meg.
Milyen összegeket von le a FilmJUS az üres hordozó és kábeltelevíziós jogdíjakból, és mire használja a levont összegeket?
  A FilmJUS a beszedett jogdíjakból kezelési költséget von le, továbbá a szükséges mértékben (max. 2%-ig) tartalék jogcímen.
 
A kezelési költség címén levont összegeket (amely a 2015-ös jogdíjévtől kezdődően 15%) az alábbiakra fordítja:
  - a FilmJUS alkalmazottainak és megbízottainak (adatkezelők, informatikusok, könyvelő, jogászok) bérére, illetve díjazására
  - a FilmJUS működtetéséhez szükséges, a Küldöttgyűlés által elfogadott mértékű költségek fedezésére (dologi kiadások, közüzemi költségek, szoftverek, adatbázis karbantartás, stb.);
  - bel- és külföldi, szerzőket képviselő, illetve szerzői jogvédelemmel foglalkozó szervezetekben való tagsági díjakra (pl. Szerzők és Zeneszerzők Szervezeteinek Nemzetközi Konföderációja (CISAC), ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért, Audiovizuális Rendezők Európai Szövetsége (FERA)
Szociális célra a FimJUS a felosztást követő 6. évben fel nem oszthatóvá vált jogdíjak 7,5%-át fordítja. Ezt az összeget a Küldöttgyűlés jóvá- hagyását követően az általa alapított Filmjus Alapítványnak utalja át.
A FilmJus Alapítvány a neki átadott Szociális Célú Támogatási Összeget az alábbi célokra használhatja fel:
  - szociális segélyezésre;
  - nyugdíj kiegészítésre (rendszeres nyugdíjtámogatásra);
  - önkéntes magánnyugdíj-pénztári hozzájárulásra.
A tartalék célja, hogy a jogdíjfelosztás után felmerült, megalapozott jogdíjigényeket ki lehessen elégíteni. Így pl., ha a FilmJUS a Felosztási Szabályzata szerint adatszolgáltatási hiányosságok (pl. műsorváltozás), vagy neki felróhatóan nem fizetett ki a jogdíjat az arra jogosultnak, de a jogosult a Felosztási Szabályzatnak megfelelően kifogást terjeszt elő a FilmJUS-hoz, és bebizonyítja, hogy valóban őt illeti a jogdíj, akkor a FilmJUS a tartalék terhére kifizeti a jogdíjat az arra jogosultnak.
Tartalék céljaira csak a kezdet kezdetén vontuk le az adott tárgyév bevételeinek 2%-át, ezt követően minden évben csupán a tartalékkeretből elhasznált összeget pótoljuk vissza úgy, hogy a keret nagysága elérje az előző év bevételeinek 2%-át.
Hogyan történik az üres hordozó és a kábelTV-s jogdíjak felosztása?
  A jogdíjak felosztása a Küldöttgyűlés által elfogadott ún. Felosztási Szabályzatban lefektetett eljárás szerint történik.
Nagyon vázlatosan:
1. az Artisjustól beérkezik az előző évben beszedett és az egyes alkotói csoportokat képviselő szervezetek között szétosztott jogdíjösszeg, jog- díjtípus (úm.: üres hordozó és kábelTV-s jogdíjak) és jogosulti minőség [úm.: filmírók, mozgóképi alkotók (ide tartoznak a rendezők, az operatőrök és a tervezők], valamint előállítók) szerinti bontásban;
2. a FilmJUS az így rendelkezésére álló jogdíjakból levonja a kezelési költséget, majd hozzáadja az előző évi kamatbevétel arányos részét, valamint a 6 évvel korábban felosztott, de ki nem fizetett, és így elévült jogdíjakat (a FilmJUS az általa nem ismert szerzőket és előállítókat 5 éven át próbálja felkutatni és számukra kifizetni a jogos járandóságukat, erre két teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársat alkalmaz);
3. egy számítógépes program a monitorozási adatok alapján, jogosulti csoportok szerinti bontásban kiszámítja az 1 percre eső jogdíjak mértékét (természetesen figyelembe véve az egyes műfajok súlyozási százalékát is).
[Példaként: egy adott évben a rendezőknek járó teljes jogdíjösszeg mondjuk 100 millió forint, abban az évben (a súlyozásokat is figyelembe véve) 1 millió perc műsor ment le az összes monitorozott csatornán, akkor az 1 percre eső jogdíj mértéke 100 forint. Egy NN nevű rendezőnek, abban az évben két TV-filmjét sugározták, az egyik 90 perces, erre a számított jogdíj 9.000 forint, míg a másik hossza 65 perc, az erre eső jogdíj 6.500 forint. E két szám összege lesz az illetőnek járó jogdíj az adott jogdíjévre vonatkozóan.]
4. minden egyes szerző, ill. előállító névreszóló ún. jogdíjértesítőt kap, ezen szerepel, hogy az illetőnek mely művét mikor, melyik csatornán vetítették és mennyi az ehhez tartozó üres-hordozó és kábetTV-jogdíj. Ezek összege az illető részére, az adott jogdíjévre járó jogdíj.
Meddig igényelhetem a jogdíjamat a FimJus-tól?
 

Alaphelyzetben - ha ismerjük a szerző (előállító) nevét és elérhetőségét, akkor a jogdíj keletkezése után a FilmJUS értesíti a jogosultat a rendelkezésre álló jogdíjáról (lásd jogdíjértesítő), majd kifizeti azt, magánszemélyeknek adóelőleg levonásával, a jogi személyiségű jogosultaknál pedig az ÁFÁ-val emelt összeget, számla ellenében.
A valamilyen okból ki nem fizetett jogdíjakat az elévülési időn belül lehet igényelni. Az elévülési idő a Polgári Törvénykönyv szerint 5 év.
Indokolt esetben a FilmJus és a jogosult vagy képviselője írásban úgy is megállapodhatnak, hogy a jogosult jogdíjigénye a fent meghatározott időtartamnál  rövidebb, de legalább egyéves időtartam lejártát követően évül el. Ez olyan esetekben szokott előfordulni, amikor a FilmJus egy külföldi közös jogkezelő szervezettel köt szerződést arra, hogy a külföldi szervezet átadja a FilmJus-nak a magyar jogosultak számára az adott külföldi országban beszedett jogdíjakat, és abban az országban ez elévülési idő öt évnél rövidebb.
A nem monitorozott csatornákon vetített művek után járó jogdíjat akkor tudjuk kifizetni, ha a jogosult, hitelt érdemlő módon igazolja a FilmJUS- nak, az adott mű sugárzását. Ezt a sugárzó szervezet által kiadott igazolással lehet megtenni.

Mi történik az elévült üres hordozó és kábeltelevíziós jogdíjakkal?
  Az elévült üres hordozó és kábeltelevíziós jogdíjakat az elévülési idő lejártát követő első jogdíjfelosztás során felosztandó, az Artisjus által átutalt  - kezelési költséggel csökkentett - üres hordozó, illetve kábeltelevízió - jogdíjösszeghez kell hozzáadni.
Hogyan jelezhetem a FilmJus felé, ha a jogdíjra való jogosultsággal vagy a jogdíj mértékével kapcsolatban kifogásom van?
  A jogdíjra való jogosultsággal és a jogdíj mértékével kapcsolatban a jogosult kifogást terjeszthet elő a FilmJus Elnökéhez vagy, amennyiben a kifogás a mű műfaji besorolásával kapcsolatos, a Műbizottmány Elnökéhez. A kifogást írásban kell előterjeszteni. A kifogásban pontosan meg kell jelölni a jogosult adatait, a kifogással érintett művet, azt a jogdíjtípust, amire a kifogás vonatkozik (pl. üres hordozó jogdíj), és azt az időszakot, vagy felhasználást, amelyre eső jogdíjra a kifogás vonatkozik (pl.: a 2011-es évre járó jogdíj). A kifogás megalapozottságát az előterjesztő jogosultnak kell bizonyítania.
 
Üres hordozó jogdíj
Mi az üres hordozó díj?
  Az ún. "üres hordozó díj" a filmalkotások és más művek illetve teljesítmények magáncélú másolására tekintettel jár. A díjazás célja, hogy kompenzálja azokat a szerzőket, illetve film- és hangfelvétel-előállítókat, akiknek műveit illetve teljesítményeit a nézők nem vásárolják meg pl. DVD-n, hanem a televízióból "ingyen" felveszik.
Kik fizetik meg az üres hordozó díjat?
  Ezt a díjat az  üres kép- és hanghordozók (pl. DVD-k stb.) gyártói, importőrei, illetve forgalmazói fizetik meg.
Melyik szervezet szedi be az üres hordozó díjakat?
  A FilmJUS a filmalkotások mozgóképi alkotói (rendezők, operatőrök, jelmez- és díszlettervezők), a filmírók és a filmelőállítók üres hordozó díjait átveszi az Artisjus-tól és felosztja az arra jogosultak között.
Hogyan osztja fel a FilmJus az üres hordozó díjakat?
  Ld. az "üres hordozó díjak felosztása" ábrát, ill. a FilmJUS Felosztási Szabályzatát
Melyik TV-csatornákon sugárzott filmek után fizet üres hordozó díjat a FilmJus?
  Azok után, amiket a FilmJUS az adott jogdíjévben monitorozott. A monitorozás azt jelenti, hogy a FilmJus az MTVA-tól, az MTI-től szerzet adatok, ill. televízió-újság alapján az adott televízió-csatorna egész éves műsorát az adatbázisában rögzíti.
Mely TV-csatornákat monitoroz a FilmJUS?
  A FilmJus azokat a TV-csatornákat monitorozza, amelyek az adott jogdíjévben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nyilvántartása szerint országos sugárzásúak.
2014-ben a FilmJus az alábbi TV-csatornákon sugárzott filmalkotások után fizet üres hordozó díjat: Duna TV, Duna World, M1, M2, RTL Klub, TV2, ATV, Hír TV, Spektrum TV, Sport 1, Sport 2, 4-es csatorna, Storyt 5, EchoTV, Tv Paprika, Minimax
Milyen műfajú filmalkotások után fizet üres hordozó díjat a FilmJus?
  Azok után, amelyek mellett a FilmJUS Felosztási Szabályzata 1. sz. mellékletében a "súlyozás" oszlopban 0-nál nagyobb szám szerepel.
Minél nagyobb a "súlyozás" oszlopban szereplő szám, annál több jogdíj jár az adott műfajra.
 
Kábeltelevíziós jogdíj
Mi az a kábeltelevíziós jogdíj?
  Ezt az ún. egyidejű továbbközvetítés után járó jogdíjat azok a kábelszolgáltatók fizetik be, amelyek a nem kódolt televízió csatornák műsorát továbbviszik az egyes háztartásokhoz.
Melyik szervezet szedi be a kábeltelevíziós jogdíjakat?
  A kábeltelevíziós jogdíjakat az Artisjus szedi be.
Mi a FilmJus feladata a kábeltelevíziós jogdíjakkal kapcsolatban?
  A FilmJUS a filmalkotások mozgóképi alkotói (rendezők, operatőrök, jelmez- és díszlettervezők), a filmírók és a filmelőállítók kábeltelevíziós jogdíjait átveszi az Artisjus-tól és felosztja az arra jogosultak között.
Hogyan osztja fel a FilmJus a kábeltelevíziós jogdíjakat?
  Ld. az "kábeltelevíziós díjak felosztása" ábrát, ill. a FilmJUS Felosztási Szabályzatát
Milyen TV-csatornák után fizet kábeltelevíziós jogdíjat a FilmJUS?
  Minden olyan csatorna után, amelyre vonatkozóan az Artisjus az adott jogdíjévben kábeltelevíziós jogdíjat szedett be a filmalkotások mozgóképi alkotói, a filmírók és a filmelőállítók részére. Ezen TV-csatornák listáját az Artisjus minden évben megküldi a FilmJus-nak.
Bizonyos TV-csatornák után (amelyek az adott évben országos sugárzásúnak minősültek, az NMHH szerint) a FilmJUS - saját monitorozása alapján - automatikusan kiszámolja a jogosultat megillető jogdíj összegét, és arról értesíti a jogosultat.
Más (nem monitorozott) TV-csatornák esetében akkor fizet jogdíjat a FilmJus, ha a jogosult megadja a FilmJus-nak a Felosztási Szabályzatban felsorolt adatokat .
Milyen műfajú filmalkotások után fizet kábeltelevíziós jogdíjat a FilmJus?
  Azok után, amelyek mellett a FilmJus Felosztási Szabályzata 1. sz. mellékletében a "súlyozás" oszlopban 0-nál nagyobb szám szerepel.
Minél nagyobb a "súlyozás" oszlopban szereplő szám, annál több jogdíj jár az adott műfajra.
Minek alapján különíti el a FilmJus az egyes nem monitorozott TV-csatonákra jutó jogdíjakat?
  A TV-csatornák vételkörzetébe bekötött lakások száma alapján. Az erre vonatkozó adatot a FilmJus évente az Artisjus-tól kapja meg.
 
     
 
 
     
     
     
 
    Központ     FilmesHáz  
    1088 Budapest, Bródy Sándor utca 14.
(1)266-65-88; 235-04-16; mob: (20)931-8599
fax: 266-45-43
e-mail: filmjus@filmjus.hu
levlista: fj@filmjus.hu

FilmJUS Jogi Iroda
(1)266-65-88; 235-04-16; fax:(1)411-19-44
e-mail: jogiiroda@filmjus.hu

   
1092 Budapest, Ráday utca 31/K.
(1)299-30-30, fax: (1)299-30-29

Titkárság
(1)299-30-27, fax: (1)299-30-28
e-mail: e.ica@filmjus.hu

 
FilmJUS Forgatókönyvírói Szekció
levlista: fkszekcio@filmjus.hu
e-mail: fktitkar@filmjus.hu
FilmJUS Alapítvány
(1)299-30-36, fax: (1)299-30-37
e-mail: filmjusalapitvany@filmjus.hu

FilmAgent Kft.
(1)299-30-20, fax: (1)299-30-21
e-mail: filmagent@filmjus.hu