Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete
HUNGARIAN SOCIETY FOR THE PROTECTION OF AUDIO-VISUAL AUTHORS' AND PRODUCERS' RIGHTS
UNGARISCHER VEREIN ZUR WAHRUNG DER URHEBERRECHTE DER AUDIO-VISUELLEN SCHAFFENDER UND FILMPRODUZENTEN
SOCIÉTÉ HONGROISE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES AUTEURS ET DES PRODUCTEURS AUDIOVISUELLES
 
Alapszabály
Szervezeti és Működési Szabályzat
Jogdíjközlemények
Felosztási Szabályzat
Felosztási Szabályzat
Jegyzőkönyvek
Forgatókönyvírói
Produceri szekció
Kapcsolatok
Archívum
Fórum
Tagok & adatok
 
 
 
  english version
 
 
 
Member of
Federation of European Film Directors
 
 
 
Hírek
2017.február 3.
A Gazdasági Versenyhivatal GVH VJ-15/2014/166. sz. végzésében meghatározott módon az öt értinett jogkezelő közösen hozta létre és üzemelteti a magánmásolási díjról és annak vissza- igényelhetőségéről szóló tájékoztató honlapot.

2016. december 14.
Az illetékes miniszter jóváhagyta a FilmJUS 2017-re szóló jogdíjközleményeit.
(a jogdíjközlemények és a miniszteri jóváhagyások itt olvashatók)

2016. december 8.
A FilmJUS Küldöttgyűlése megtartotta ezévi utolsó ülését. Meghallgatta a vezető jogtanácsos beszámolóját az Egyesület ez évi peres ügyeiről. A küldöttek kifejezték megelégedettségüket az elért ereménnyel kapcsolatban és premizálást javasoltak az ügyben résztvevőknek.
Meghallgatták az animációs filmek tervezőivel kapcsolatos elnöki előterjesztést és úgy döntöttek, hogy a javaslat elfogadása előtt széleskörű konzultációk kell lefolytatni az érintett szerzőkkel. Ennek lebonyolításával megbízták az Egyesület elnökét.
A küldöttek az előzetesen kiküldött, a 2017-es évről szól költségvetés-tervezetet megvitatták és azt egyhangú szavazással elfogadták.

2016. december 9.
Az üres hordozói díj fogyasztói visszaigénylésének lehetőségére vonatkozó kötelezettség- vállalással zárult a közös jogkezelők ügye

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület, a Filmjus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete, a Hungart Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (közös jogkezelők) kötelezettségvállalását, amelynek teljesítésével pontosabbá válik az üres hordozói díj meghatározása mind a díjfizetők, mind a díjjogosultak számára, és megvalósul az üres hordozói díj fogyasztói visszaigénylésének lehetősége is.
(a sajtóközlemény itt olvasható)

2016. november 3.
Véget ért a FilmJUS és az NKA (Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága) közötti pereskedés
, immáron a továbbiakban nem megfellebezhető, a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság ítéletével.
Idézetek:

... "A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.
Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belülfizessen meg felperesnek 1.480.000.- forint együttes másodfokú- és felülvizsgálati eljárási költséget." ...

... "Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye." ...

... "Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 29.663.430.- forintot és annak 2012. november 13-ától járó törvényes kamatát, valamint 150.000.- forint perköltséget." ...

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvényt (Kjkt.), rendelkezéseinek megfelelően, a tevékenységünk legteljesebb transzparenciája jegyében közétettük a törvényben meghatározott tájékoztató anyagokat.
A tagokra vonatkozó adatokat a "Tagok & Adatok" opció alatt találják.
A jogdíjfelosztás során keletkezett jogdíjak kifizetését segítik azok a listák, amelyeken az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen található szerzőket publikáljuk.

2016. július 07.
Az Országgyűlés 2016. június 13-án elfogadta a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvényt (Kjkt.), amely megjelent a Magyar Közlöny 2016. június 27-i 92. számában.
Az előzményekhez tartozik, hogy a szerzői és szomszédos jogok kezelésére vonatkozó irányelvet 2014 februárjában fogadta el az Európai Parlament és a Tanács, ennek a magyar jogrendbe való átültetése történt meg az új törvény megalkotásával.
A régi Szjt-hez képest lényegi változás, hogy közös jogkezelési tevékenységet csak ún. reprezentatív közös jogkezelő szervezetek végezhetnek, amelyek közös jogkezelésre feljogosító hatósági engedéllyel rendelkeznek. A Kjkt. átmeneti szabályai értelmében a FilmJUS ilyen szervezetnek számít.
Az új törvény rendelkezései megkövetelik a FilmJUS egyes szabályzatainak módosítását, erre záros határidő áll rendelkezésünkre.Erről folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat.

2016. május 12.
A FilmJUS Küldöttgyűlése meghallgatta az 2015-ös évről szóló elnöki beszámolót és a Felü- gyelő Bizottság beszámolóját. Az előzetesen kiküldött mérleg, eredménykimutatás, és a kiegészítő melléklet, valamint a független könyvvizsgálói jelentés ismeretében a jelenlévő küldöttek egyhangú szavazással elfogadták a 2015-ös évi beszámolót.
Miután a FilmJUS Műbizottmányának mandátuma lejárt, a Küldöttgyűlés megválasztotta az új Műbizottmányt. Tagjai: B. Marton Frigyes, László Gyöngyi, Radó Gyula, Sólyom András és Varsányi Ferenc.
A Küldöttgyűlés elfogadta a FilmJUS Befektetési és Kockázatkezelési Szabályzatát.
A küldöttek meghallgatták a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapítvány 2015-ős évről szóló beszámolóit és azt egyetértőleg tudomásul vették.

A FilmJUS Vezetősége 2016. május 5-én tartott ülésén megválasztotta az általa alapított két Alapítvány vezető tisztségviselőit.
A Vezetőség megerősíti tisztségükben a Filmjus Alapítvány kuratóriuma és a Felügyelő Bizott- sága tagjait. A kuratórium elnöke Bánki Iván, alelnöke Böszörményi-Nagy Zsuzsanna, tagok: Bacsó Zoltán, Csukás Sándor és Lénárt István. Az Alapítvány képviselője Csukás Sándor. A banki aláíráshoz Csukás Sándor és Bánki Iván együttes aláírása szükséges. Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Fabók István elnök, dr. Kormos Ildikó és Wéber Géza.
A Vezetőség megerősíti tisztségükben a FilmesHáz Alapítvány kuratóriuma és a Felügyelő Bizottsága tagjait. A kuratórium elnöke Viktorin Kornél Lajos, alelnöke Kollányi Judit, tagjai: Mata János Bertalan, Nádorfi Lajos József és Szolnoki András. Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dunavölgyi Endre Péter elnök, Káldor Elemér és Radó Gyula.  

2016. március 29-én a MALÁT (A Magyar Látvány-, Díszlet- és Jelmeztervező Művészek Társa- sága) közgyűlésén megalakult a FilmJUS Látványtervező Szekciója.
A szekció titkára Molnárné Dévényi Rita, aki mostantól kezdve, állandó meghívottként részt vesz a FilmJUS Küldöttgyűlésének valamennyi ülésén.
Sikeres munkát kívánunk!

2016. február 25.
A FilmJUS a mai napon megtartott Választási gyűlésén meghallgatta az Elnök előző időszakra vonatkozó beszámolóját és azt egyhangú szavazással elfogadta. A jelenlévő tagok megválasz- tották a következő négy éves időszakra a Küldöttgyűlést és a Felügyelő BIzottságot.
A Küldöttgyűlés tagjai: Babiczky László, Bánki Iván, Böszörményi Zsuzsa, Czető Bernát László, Horváth Ádám, Kabdebó György, Kárpáti György dr., Kisfaludy András, Mata János, Mihályfy László, Molnár György, Rózsa János, Sándor György, Székely Orsolya és Szolnoki András.
A választást követően a megválasztott küldöttek megtartották első ülésüket, amelynek két napirendi pontja volt. Elsőként megválasztották a Vezetőséget és az Elnököt. A Vezetőség tagjai: Babiczky László, Czető Bernát László, Kárpáti György dr. és Molnár György, valamint az újraválasztott elnök: Kabdebó György.
A Felügyelő Bizottság tagjai: Dénes Gábor, Füredi Vilmos és Szilágyi Virgil.
(lásd a Választási gyűlés és a Küldöttgyűlés jegyzőkönyveit)
Ezt követően a Küldöttgyűlés az elnöki tájékoztató után egyhangú szavazással elfogadta a FilmJUS 2016. évre vonatkozó költségvetését.

2016. február 11.
A FilmJUS mai napon tartott Küldöttgyűlése egyhangú szavazásal jóváhagyta az Elnök által a Választási Gyűlés számára készített, az elmúlt 4 év tevékenységére vonatkozó beszámolóját.
A beszámoló itt olvasható (.pdf fájl 609kB)
A Küldöttgyűlés megvitatta az Elnök és a Jogi Iroda által beterjesztett Alapszabály módosítás- tervezetet. A módosításokat az új Ptk., és az év közepén várható, az EU-direktívának való meg- felelést célzó Szjt.-módosítások okán kell az Alapító Okiratba foglalni. A jelenlévő küldöttek egyhangú szavazással fogadták el az új Alapszabályt.

2016. január 22-én
a Magyar Filmművészek Szövetsége közgyűlése az alábbi nyilatkozatot fogadta el.
NYILATKOZAT
A Magyar Filmművészek Szövetsége a leghatározottabban tiltakozik a kormány azon terve ellen, hogy a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet (MANDA) jogutód nélkül megszüntesse.
Az archívum megszüntetésével bizonytalanná válik a páratlan értékű nemzeti filmvagyon sorsa, a közgyűjtemény, a könyvtár és a mozgóképtudományi kutatóbázis jövője.
A magyar filmkultúra egységes, és mint ilyen, a nemzet kultúrájának része és öröksége.
A filmarchívumok és filmintézetek a világ minden civilizált országában a nemzeti filmkincs őrzői, gyarapítói, a filmkultúra, filmtudomány és filmemlékezet középponti intézményei.
Ezek sorába tartozik a MANDA, amelynek jogelődjét 1951-ben alapították (Magyar Filmtudomá- nyi Intézet és Film Archívum), majd hozzá 2011-ben digitális részt csatoltak, de még így, ebben az átalakított struktúrájában is jelenleg ez az egyetlen országos filmgyűjtemény és szakkönyv- tár, amely gyűjti, gondozza, felújítja és hozzáférhetővé teszi a nemzeti filmkincset, a rendszer- változásig készült magyar filmek jogtulajdonosaként ellátja a televíziókat, filmfesztiválokat, nemzetközi vetítéssorozatokat.
Mi, magyar filmalkotók, akik ezeket az értékeket évtizedek munkájával hoztuk létre, felszólítjuk a döntéshozókat, hogy ne számolják fel, ne kótyavetyéljék el a magyar mozgóképkultúra és film- emlékezet e nélkülözhetetlen intézményét, a magyar film barátait pedig, hogy csatlakozzanak hozzánk, és tiltakozzanak az újabb kultúrarombolás ellen.

2016. január 13.
A FilmJUS Vezetősége 2016. február 25-én (csütörtök) 9.30-ra összehívta a FilmJUS tisztújító, választási gyűlését. A Választási gyűlés helyszíne: FilmesHáz 1092 Ráday utca 31/k.
A meghívó itt olvasható (.pdf fájl, 102kB).
A FilmJUS elnöke által összeállított beszámoló, amelyet valamennyi tag részére postán is eljuttatunk ugyancsak itt olvasható (.pdf fájl 609kB)

2016. január 6.
A Fővárosi Itélőtábla 2015. október 29-én, másodfokon itéletet hirdetett a FilmJUS által indított, az NKA (Nemzeti Kulturális Alap) elleni perében. Az Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét (első fokú ítélet szerint az NKA köteles a FilmJUS-nak visszafizetni az átadott összeget, annak kamataival együtt, valamint az eljáró Fővárosi Törvényszék a perköltségek megfizetését is elrendelte; kapcsolódó dokumentumok itt) és a keresetet elutasította.
Az indoklás szerint, ugyan:
"Az NKA szerződéses kötelezettsége az ideiglenes Kollégium megalakításában és a források pályázati rendszerben való felhasználásban került meghatározásra, ezek azonban nem a felperes (FilmJUS) felé fennálló kötelezettségek, azok kikényszerítésére a közös jogkezelőknek nincs módja és lehetősége sem."
A szerződés megkötését követő második évben az NKA-t felügyelő Minisztérium (EMMI) meg- szüntette az ideiglenes Kollégiumot, anélkül, hogy a FilmJUS által befizetett, mintegy 30 MFt-ra valaha is kiírtak volna bármilyen pályázatot.
Éljen! Szóval egy, az NKA részéről az igazgató és az NKA elnökeként az EMMI Minisztere, Balog Zoltán által aláírt szerződés rendelkezései csak a FilmJUS-ra érvényesek, az NKA-ra nem.

2015. december 10.
A FilmJUS küldöttgyűlése meghallgatta az Elnök, a legutóbbi KÜGYÜ óta eltelt időszakra vonatkozó beszámolóját.
A Küldöttgyűlés módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot, lehetőséget adva a Szinkron-Szekció megalakítására.
A szinkron-rendezők jogkezelésének felvállalása kapcsán a Küldöttgyűlés módosította a Felosztási Szabályzatot is, eszerint a küldöldi eredetű művek rendezőinek járó jogdíjösszeg 20%-át a külföldi filmek szinkronizálásánál közreműködő szinkron-rendezők között osztja fel.
A FilmJUS vezetősége, konstatálva, hogy 2016 elején lejár a KÜGYÜ és az FB mandátuma jelölőbizottságot hozott létre a közelgő Választási Gyülésre. A jelölőbizottság tagjai: Dénes Gábor, dr. Kiss Gabriella, Füredi Vilmos és Szilágyi Virgil. Ugyanakkor a KÜGYÜ megszavazta, hogy a Felügyelő Bizottságba a jelenlegi tagokat jelöli, természetesen a Választási Gyűlés alkalmával további jelöltek is állíthatók, mind a KÜGYÜ-be, mind az FB-be.
A KÜGYÜ, elismerve Kabdebó György érdemeit az ún. "új pénzügyi rendszer" elnevezésű, a FilmJUS teljes jogdíj-gazdálkodását egységesen kezelő program megtervezésénél és létre- hozásánál, egyszeri alkalommal, külön juttatásban részesíti.

2015. november 10.
A HUNGART (Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesületet) és a FilmJUS megállapodást kötött a díszlet- és jelmeztervezők jogkezelésének átadás-átvételéhez kötő- dően. A megállapodás itt olvasható (.pdf fájl, 823kB). A MALÁT-tal kötött háromoldalú megállapodás pedig itt olvasható (.pdf fájl, 931kB)

2015. szeptember 29.
A FilmJUS Küldöttgyűlés meghallgatta az elnök beszámolóját ez évben eddig végzett tevékeny- ségről. Felhatalmazta a menedzsmentet, hogy aktívan vegyen részt a készülő Szjt.-módosítás előkészítésében, amelyhez létrehozott egy bizottságot (tagjai: az elnökön és a jogtanácsoson túl Kisfaludy András, Rózsa János és Sándor György). A bizottság tagjainak feladata, hogy tekintsék át a ma hatályos Szjt.-t és tegyenek javaslatot az esetleges módosításokra. Ugyan- csak felhatalmazták az elnököt, hogy keressen együttműködési lehetőséget a Digitalfilm kft. által kezdeményezett, az előállítókat érintő projekttel.
A Küldöttgyűlés módosította a FilmJUS Felosztási Szabályzatát.
A jelenlévő küldöttek meghallgatták a Szinházi Dolgozók Szakszervezete Szinkron Alapszerveze- te képviseletében Hamvas Dánielt, aki elmondta, hogy a szinkronrendezők is szeretnének jog- díjat kapni tevékenységük után, hasonlóan a szinkronírókhoz. A jelenlévő küldöttek egyet- értettek a szinkronrendezők igényével és felhatalmazták az elnököt, hogy a legközelebbi KÜGYÜ-re dolgoztasson ki egy részletes tervet a szinkronrendezők FilmJUS-hoz való csatla- kozására, és a jogdíjfizetés módjára, beleértve a Felosztási Szabályzat tervezett módosítását is.
A Küldöttgyűlés végén a jelenlévő küldöttek megtekintették az elnök által tartott prezentációt, amelyik bemutatta a FilmJUS új adatbáziskezelő rendszerét.

2015. június 25.
A 2014. évben beszedett üreshordozó-díj 25%-a, amelyet az Artisjus közvetlenül köteles az NKA-nak átutalni 1.839.856.461.-Ft összeget tett ki. A FilmJUS által képviselt jogosultakat ez a törvényben rögzített elvonás 8,23%-os métékben érintette, összegszerűen 151.460.228.-Ft mértékben csökkent a FilmJUS által felosztható, a 2014-es jogdíjévre vonatkozó, bruttó jogdíjösszeg.

2015. május 12.
A FilmJUS Küldöttgyűlése, miután meghallgatta a Felügyelő Bizottság beszámolóját, elfogadta az elnök által beterjesztett, a 2014-es fiskális évre vonatkozó szöveges beszámolót, mérleget és annak kiegészítő mellékletét.
Ugyancsak elfogadta a Felosztási Szabályzat módosítását. A módosítással - amely csak az egyes felosztási eljárások jobb érthetőségét célozta - a FilmJUS eleget tett a CISAC ellenörző vizsgálata után megfogalmazott ajánlásnak.
A Küldöttgyűlés tudomásul vette az új pénzügyi program fejlesztésének állásáról szóló beszá- molót, továbbá a CISAC vizsgálatának eredményét, amely rendben lévőnek találta a FilmJUS tevékenységét és csupán néhány apróbb változtatási ajánlást tett, ezek alapvetően a jogosul- tak szélesebb körő és részletesebb tájékoztatását célozta.
A Küldöttgyűlés meghallgatta és tudomásul vette a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapít- vány beszámolóit.

2015. április 24.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szerzői jogosultak adatainak kezelése tárgyában közleményt adott ki. (.pdf fájl, 179kB)
részlet a közleményből: Az SZTNH ... hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a természetes személy szerzői jogi jogosultak (szerzők) a részükre járó jogdíj kifizethetősége érdekében elérhetőségi adataikat a közös jogkezelő szervezetek rendelkezésére bocsássák, illetve ezen elérhetőségi adatok megszerzése céljából a közös jogkezelő szervezetek a releváns intézményekkel, szervezetekkel, kiadókkal - az érintettek bevonásával - olyan együttmű- ködési megállapodásokat kössenek, amelyek - összhangban a hatályos adatvédelmi előírásokkal - elősegíthetik azt, hogy a közös jogkezelő szervezetek a szerzői jogosultak elérhetőségi adatait megismerjék, és azokat jogkezelési feladataik teljesítése céljából kezeljék.

 
  Mindazon helyek, ahonnan meglátogatták a FilmJUS honlapját (havi bontásban).
   
  webmester: Kabdebó György
  utolsó frissítés: 2017.február 3.
 
 
 
 
F i l m J U S _ A l a p í t v á n y
 
A FilmJUS Alapítvány hírei
 
A Filmjus Alapítvány 2015-ös évre vonatkotó egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (134kB),
a felügyelő bizottság jelentése,
és a független könyvvizsgálói jelentés (4,45MB).
A Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve (2016.május 3.)
 
 
A FilmJUS Alapítvány pályázatai
 

A Filmjus Alapítvány 2016. évi pályázata
forgatókönyv írásra és/vagy filmelőkészítésre
beadási határidő: 2016. szeptember 7.
letölthető pályázati adatlap (.pdf fájl; 68kB)
 

 
 
 
A FilmJUS Alapítvány felhívása

Alapitványunk szeretné megkérni azon kollégáinkat, akik személyi jövedelemadót fizetnek, hogy adójuk 1%-ával támogassák céljainkat, hogy még többeknek segithessünk.
A FilmJUS Alapitvány adószáma: 18173493-1-43

 
A Filmjus Alapítvány köszöni mindazon kollégák támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak ajánlották fel!
Az összeg 56.945.- Ft volt.
 
 
 
    Központ     FilmesHáz  
    1088 Budapest, Bródy Sándor utca 14.
(1)266-65-88; 235-04-16; mob: (20)931-8599
fax: 266-45-43
e-mail: filmjus@filmjus.hu
levlista: fjlista@filmjus.hu
Félfogadás: H-Cs: 9-16-ig; P: 9-12-ig

FilmJUS Jogi Iroda
(1)266-65-88; 235-04-16; fax:(1)411-19-44
e-mail: jogiiroda@filmjus.hu

   
1092 Budapest, Ráday utca 31/K.
(1)299-30-20, fax: (1)299-30-21
e-mail: filmeshaz@filmeshaz.hu
honlap: www.filmeshaz.hu
FilmesHáz
FilmesHáz
Titkárság
(1)299-30-27, fax: (1)299-30-28
e-mail: e.ica@filmjus.hu
 
FilmJUS Forgatókönyvírói Szekció
levlista: fkszekcio@filmjus.hu
e-mail: fktitkar@filmjus.hu
FilmJUS Produceri Szekció
e-mail: prodszekcio@filmjus.hu

FilmJUS Alapítvány
(1)299-30-23
e-mail: filmjusalapitvany@filmjus.hu