Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete
HUNGARIAN SOCIETY FOR THE PROTECTION OF AUDIO-VISUAL AUTHORS' AND PRODUCERS' RIGHTS
UNGARISCHER VEREIN ZUR WAHRUNG DER URHEBERRECHTE DER AUDIO-VISUELLEN SCHAFFENDER UND FILMPRODUZENTEN
SOCIÉTÉ HONGROISE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES AUTEURS ET DES PRODUCTEURS AUDIOVISUELLES
 
Alapszabály
Szervezeti és Működési Szabályzat
Jogdíjközlemények
Felosztási Szabályzat
Felosztási Szabályzat
Jegyzőkönyvek
Forgatókönyvírói
Produceri szekció
Kapcsolatok
Archívum
Fórum
Tagok & adatok
 
 
 
  english version
 
 
 
Member of
Federation of European Film Directors
 
 
 
Hírek
A FilmJUS meghívására 2018. március 27-én a filmelőállítók megbeszélést tartottak a FilmesHázban. Ezen Kabdebó György tájékoztatta a megjelenteket a FilmJUS és az Agicoa közötti kapcsolatról, továbbá vázolta az együttműködés kibővítésének lehetőségét.
A megbeszélés emlékeztetője nyil itt olvasható.

A NAV honlapján 2018.01.29-én közzétett "Reprográfiai és üres hordozó áfa adózásbeli megítélése" - szerint az üres hordozó jogdíj nem minősül szolgáltatásnyújtásnak, így nem tartozik az Áfa tv.13.§ alá.
Ebből következően megváltozott (a gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozókra vonatko- zó), számlával történő jogdíjfelvétel módja.Az érintett adatlapok a "letölthető adatlapok" opció alatt találhatók.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kérdésünkre megerősítette, hogy az AMC Networks Central Europe Kft. az összes médiaszolgáltatása tekintetében kérte a nyilvántartásból való törlését. Ebből következően 2018 január 1-től a FilmJUS megszünteti a Minimax, Spektrum TV, Sport 1, Sport 2 és a TV Paprika csatornák monitorozását.

mata A karácsony előtti napon, 83 éves korában elhunyt Mata János rendező barátunk. Mindenki úgy ismerte, mint a Kukori és Kotkoda és a Mikrobi rendezője, de azt kevesebben tudják, hogy a Magyar Televizióban számos riport- és dokumentumfilmet és stúdióműsort rendezett. Nyugdíjazása után is aktívan dolgozott, a FilmJUS Küldöttgyűlésének tagja volt, filmet rendezett, számítógépen 3D-ben rekonstruálta a Mátyás korabeli budai várat, és a FilmesHáz galériájának művészeti vezetőjeként számos kiállítást szervezett. Igazi polihisztor volt, ahogy magát nevezte "tótumfaktum".
A FilmJUS és a FilmesHáz saját halottjának tekinti. Kedves Tótumfaktum, nyugodj békében.

2017. december 20.
Az illetékes miniszter jóváhagyta a FilmJUS 2018-ra szóló jogdíjközleményeit.
(a jogdíjközlemények és a miniszteri jóváhagyások nyil itt olvashatók)

2017. december 7.
A FilmJUS megtartotta ezévi utolsó Küldöttgyűlését. Ezen a FilmJUS elnöke beszámolt a legutóbbi ülés óta eltelt időszak fontosabb, a FilmJUS-t érintő eseményeiről.
Ezt követően a küldöttek megvitatták a hangmesterek jogkezelésének felvállalását érintő FilmJUS tanulmányt és a hangmestereket képviselők erre jött észrevételeit. Az ülésre értelem- szerűen meghívtuk a hangmestereket képviselő Zányi Tamást és dr. Sólyom Ágnest, akik ismételten elővezethették véleményüket, álláspontjukat.
A FilmJUS tanulmány 6 lehetséges alternatívát vázolt fel. A két nappal korábban tartott FilmJUS Vezetőségi ülés egyhangú szavazással a nevezett anyagban C1 pont alatt vázolt javaslat elfo- gadását javasolta a Küldöttgyűlésnek. A vita lezárultával, ahol láthatóan nem közeledtek az álláspontok, a Küldöttgyűlés jelenlévő 11 tagjából 10 igen és egy tartózkodás mellett hozott határozatában kimondta:
" A Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy bár a hangmesterek tevékenységét nagyra értékeli a film- alkotások létrejötte során, az érintettek szerzői közös jogkezelését nem látja felvállalhatónak a FilmJUS keretében a jelenlegi jogi és szakmai helyzetben."
A Küldöttgyűlés megvitatta és elfogadta a FilmJUS módosított Felosztási Szabályzatát.
A küldöttek az előzetesen kiküldött, a 2018-as évről szól költségvetés-tervezetet vitájában meghallgatták az elnök szóbeli kiegészítését. A FilmJUS Alapítványnak szociális támogatásra szánt összeg vitájánál Kisfaludi András elmondta, hogy a kormányzat által hozott határozat szerint a jövőben, a rászoruló művészek támogatást kapnak majd, ezért javasolta, hogy ettől tegyük függővé az Alapítványnak adott támogatást. A hozzászólások nem értettek egyet ezzel a felvetéssel, mert még nem világos a kormányzati szándék megvalósulásának módja, és a célzott alkotók kiválasztásának mechanizmusa. Ezt követően a küldöttek 10 igennel és egy tartózkodással elfogadták a FilmJUS 2018. évre vonatkozó költségvetését, ezen belül az Alapítványnak adandó 16MFt támogatást, másrészt a realizált kamatból 105MFt használható fel működési célra. A kötségvetés tervezet nem változtatott a levonható kezelési költség mértékén, azaz marad a 15%-os levonás az ún. kisjogok és az 5%-os levonás a nagyjogot esetén.

2017. szeptember 28.
A FilmJUS Küldöttgyűlése meghallgatta a legutóbbi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról szóló elnöki beszámolót. A Küldöttgyűlés megvitatta a hangmesterek azon kérését, miszerint a FilmJUS tagjaivá szeretnének válni, illetve felvetették jogdíjígényüket. A Küldöttgyűlés megbízta a vezetőséget és a menedzsmentet, hogy a következő ülésre dolgozzon ki egy erre vonatkozó javaslatot, és azt terjessze a Küldöttgyűlés elé. A jelenlévők az önkéntes közös jogkezelés körében tartják elképzelhetőnek a kérés teljesítését. A Küldöttgyűlés megelégedéssel fogadta a tervezett interaktív szinkron-adatbázis elkészültét. Az elnök által vázolt és javasolt elektronikus iratkeze- lés létrehozására és bevezetésére a Küldöttgyűlés 5MFt-os keretet szavazott meg.
A Küldöttgyűlés megvitatta és elfogadta a FilmJUS módosított Felosztási Szabályzatát.

2017. június 20.
Az Artisjus tájékoztatása szerint a 2016-os évben az üres hang- és képhordozók után beszedett díj 25%-a 1.666.044.042.-Ft-ot tett ki, a törvényi rendelkezés szerint ezt utalták át az NKA-nak. Ebből a FilmJUS-ban érintett jogosulti csoportok az alábbiak szerint terhelődtek:
filmírók: 46,72MFt, rendezők: 48,23MFt, operatőrök: 15,07Ft, előállítók: 37.68MFt, díszlet- és jelmeztervezők: 3,01MFt, mindösszesen: 150,717MFt.
Az NKA honlapján megjelent tájékoztatás szerint az illetékes Miniszter a Filmművészet Kollégium pályázati keretét 150,717MFt-al megemelte.
Az NKA Filmművészet Kollégium pályázatait az NKA honlapján olvashatják. .

2017. május 11.
A FilmJUS Küldöttgyűlése meghallgatta a 2016-os évről szóló elnöki beszámolót és a Felü- gyelő Bizottság beszámolóját. Az előzetesen kiküldött mérleg és eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet, valamint a független könyvvizsgálói jelentés ismeretében a jelenlévő küldöttek egyhangú szavazással elfogadták a 2016-os évi beszámolót.
A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta a 2017-es évre szóló, elfogadott költségve- tés módosítását, miszerint a szoftverfejlesztési (célzott tevékenység: internetes interaktív adatbeviteli rendszer kifejlesztése) keretösszeget 12MFt-tal megemelte. A költségek forrása a tárgyévben realizált kamatbevétel.
A Küldöttgyűlés elfogadta a FilmJUS Felosztási Szabályzatának módosítását.
Az elnök tájékoztatta a jelenlévő küldötteket, hogy Bánki Iván a Filmjus Alapítvány kuratóriumá- nak vezetője 2018. január 1-i hatállyal, korára való tekintettel kérte felmentését. A FilmJUS Vezetősége megtárgyalta a kérést és sajnálattal vette tudomásul a kérést. A Vezetőség 2018. január 1-től kinevezte Csukás Sándort a Filmjus Alapítvány kuratórimának vezetőjévé, Bánki Iván továbbra is a kuratórium tagja maradt, továbbá öszinte köszönetét fejezi ki Bánki Ivánnak a két évtizedes, lekiismeretes és sikeres munkájáért.
A küldöttek meghallgatták a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapítvány 2016-os évről szóló beszámolóit és azt egyetértőleg tudomásul vették.

2017.február 3.
A Gazdasági Versenyhivatal GVH VJ-15/2014/166. sz. végzésében meghatározott módon az öt értinett jogkezelő közösen hozta létre és üzemelteti a magánmásolási díjról és annak vissza- igényelhetőségéről szóló tájékoztató honlapot.

2016. december 14.
Az illetékes miniszter jóváhagyta a FilmJUS 2017-re szóló jogdíjközleményeit.
(a jogdíjközlemények és a miniszteri jóváhagyások itt olvashatók)

2016. december 8.
A FilmJUS Küldöttgyűlése megtartotta ezévi utolsó ülését. Meghallgatta a vezető jogtanácsos beszámolóját az Egyesület ez évi peres ügyeiről. A küldöttek kifejezték megelégedettségüket az elért ereménnyel kapcsolatban és premizálást javasoltak az ügyben résztvevőknek.
Meghallgatták az animációs filmek tervezőivel kapcsolatos elnöki előterjesztést és úgy döntöttek, hogy a javaslat elfogadása előtt széleskörű konzultációk kell lefolytatni az érintett szerzőkkel. Ennek lebonyolításával megbízták az Egyesület elnökét.
A küldöttek az előzetesen kiküldött, a 2017-es évről szól költségvetés-tervezetet megvitatták és azt egyhangú szavazással elfogadták.

2016. december 9.
Az üres hordozói díj fogyasztói visszaigénylésének lehetőségére vonatkozó kötelezettség- vállalással zárult a közös jogkezelők ügye

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület, a Filmjus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete, a Hungart Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (közös jogkezelők) kötelezettségvállalását, amelynek teljesítésével pontosabbá válik az üres hordozói díj meghatározása mind a díjfizetők, mind a díjjogosultak számára, és megvalósul az üres hordozói díj fogyasztói visszaigénylésének lehetősége is.
(a sajtóközlemény itt olvasható)

2016. november 3.
Véget ért a FilmJUS és az NKA (Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága) közötti pereskedés
, immáron a továbbiakban nem megfellebezhető, a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság ítéletével.
Idézetek:

... "A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.
Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belülfizessen meg felperesnek 1.480.000.- forint együttes másodfokú- és felülvizsgálati eljárási költséget." ...

... "Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye." ...

... "Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 29.663.430.- forintot és annak 2012. november 13-ától járó törvényes kamatát, valamint 150.000.- forint perköltséget." ...

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvényt (Kjkt.), rendelkezéseinek megfelelően, a tevékenységünk legteljesebb transzparenciája jegyében közétettük a törvényben meghatározott tájékoztató anyagokat.
A tagokra vonatkozó adatokat a "Tagok & Adatok" opció alatt találják.
A jogdíjfelosztás során keletkezett jogdíjak kifizetését segítik azok a listák, amelyeken az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen található szerzőket publikáljuk.

2016. július 07.
Az Országgyűlés 2016. június 13-án elfogadta a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvényt (Kjkt.), amely megjelent a Magyar Közlöny 2016. június 27-i 92. számában.
Az előzményekhez tartozik, hogy a szerzői és szomszédos jogok kezelésére vonatkozó irányelvet 2014 februárjában fogadta el az Európai Parlament és a Tanács, ennek a magyar jogrendbe való átültetése történt meg az új törvény megalkotásával.
A régi Szjt-hez képest lényegi változás, hogy közös jogkezelési tevékenységet csak ún. reprezentatív közös jogkezelő szervezetek végezhetnek, amelyek közös jogkezelésre feljogosító hatósági engedéllyel rendelkeznek. A Kjkt. átmeneti szabályai értelmében a FilmJUS ilyen szervezetnek számít.
Az új törvény rendelkezései megkövetelik a FilmJUS egyes szabályzatainak módosítását, erre záros határidő áll rendelkezésünkre.Erről folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat.

2016. május 12.
A FilmJUS Küldöttgyűlése meghallgatta az 2015-ös évről szóló elnöki beszámolót és a Felü- gyelő Bizottság beszámolóját. Az előzetesen kiküldött mérleg, eredménykimutatás, és a kiegészítő melléklet, valamint a független könyvvizsgálói jelentés ismeretében a jelenlévő küldöttek egyhangú szavazással elfogadták a 2015-ös évi beszámolót.
Miután a FilmJUS Műbizottmányának mandátuma lejárt, a Küldöttgyűlés megválasztotta az új Műbizottmányt. Tagjai: B. Marton Frigyes, László Gyöngyi, Radó Gyula, Sólyom András és Varsányi Ferenc.
A Küldöttgyűlés elfogadta a FilmJUS Befektetési és Kockázatkezelési Szabályzatát.
A küldöttek meghallgatták a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapítvány 2015-ős évről szóló beszámolóit és azt egyetértőleg tudomásul vették.

A FilmJUS Vezetősége 2016. május 5-én tartott ülésén megválasztotta az általa alapított két Alapítvány vezető tisztségviselőit.
A Vezetőség megerősíti tisztségükben a Filmjus Alapítvány kuratóriuma és a Felügyelő Bizott- sága tagjait. A kuratórium elnöke Bánki Iván, alelnöke Böszörményi-Nagy Zsuzsanna, tagok: Bacsó Zoltán, Csukás Sándor és Lénárt István. Az Alapítvány képviselője Csukás Sándor. A banki aláíráshoz Csukás Sándor és Bánki Iván együttes aláírása szükséges. Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Fabók István elnök, dr. Kormos Ildikó és Wéber Géza.
A Vezetőség megerősíti tisztségükben a FilmesHáz Alapítvány kuratóriuma és a Felügyelő Bizottsága tagjait. A kuratórium elnöke Viktorin Kornél Lajos, alelnöke Kollányi Judit, tagjai: Mata János Bertalan, Nádorfi Lajos József és Szolnoki András. Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dunavölgyi Endre Péter elnök, Káldor Elemér és Radó Gyula.  

 
  Mindazon helyek, ahonnan meglátogatták a FilmJUS honlapját (havi bontásban).
   
  webmester: Kabdebó György
  utolsó frissítés: 2018. február 27.
 
 
 
 
F i l m J U S _ A l a p í t v á n y
 
A FilmJUS Alapítvány hírei
 
A Filmjus Alapítvány 2016-os évre vonatkotó egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (129kB),
és a független könyvvizsgálói jelentés (185kB).
 
 
A FilmJUS Alapítvány pályázatai
 

A Filmjus Alapítvány 2017. évi pályázata
forgatókönyv írásra és/vagy filmelőkészítésre
beadási határidő: 2017. szeptember 6.
letölthető pályázati adatlap (.pdf fájl; 63kB)
 

 
 
 
A FilmJUS Alapítvány felhívása

Alapitványunk szeretné megkérni azon kollégáinkat, akik személyi jövedelemadót fizetnek, hogy adójuk 1%-ával támogassák céljainkat, hogy még többeknek segithessünk.
A FilmJUS Alapitvány adószáma: 18173493-1-43

 
A Filmjus Alapítvány köszöni mindazon kollégák támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak ajánlották fel!
Az összeg 56.945.- Ft volt.
 
 
 
    Központ     FilmesHáz  
    1088 Budapest, Bródy Sándor utca 14.
(1)266-65-88; 235-04-16; mob: (20)931-8599
fax: 266-45-43
e-mail: filmjus@filmjus.hu
levlista: fjlista@filmjus.hu
Félfogadás: H-Cs: 9-16-ig; P: 9-12-ig

FilmJUS Jogi Iroda
(1)266-65-88; 235-04-16; fax:(1)411-19-44
e-mail: jogiiroda@filmjus.hu

   
1092 Budapest, Ráday utca 31/K.
(1)299-30-20, fax: (1)299-30-21
e-mail: filmeshaz@filmeshaz.hu
honlap: www.filmeshaz.hu
FilmesHáz
FilmesHáz
Titkárság
(1)299-30-27, fax: (1)299-30-28
e-mail: e.ica@filmjus.hu
 
FilmJUS Forgatókönyvírói Szekció
levlista: fkszekcio@filmjus.hu
e-mail: fktitkar@filmjus.hu
FilmJUS Produceri Szekció
e-mail: prodszekcio@filmjus.hu

FilmJUS Alapítvány
(1)299-30-23
e-mail: filmjusalapitvany@filmjus.hu